Na podstawie art. 5 ust. 2 Regulaminu XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Komitet Organizacyjny powołał Radę Programową, w skład której wchodzą osoby posiadające uznaną wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw europejskich. Rada Programowa odpowiedzialna jest za przygotowanie testów od zawodów wszystkich stopni, a także jej członkowie wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego wchodzą w skład jury podczas rozgrywek finałowych.

Dr hab. Anna Doliwa – Klepacka, prof. UwB

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji związanych z prawem Unii Europejskiej. W szczególności w zakresie prawa migracyjnego, ochrony praw człowieka oraz systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, a także członkini zespołów badawczych realizowanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspertka Team Europe Direct działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Tobiasz Gajda

prawnik, doktorant Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii oraz europejskich aktach regulujących niniejszy obszar. Organizator i prelegent wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny nowych technologii. Aktywista na rzecz wzrostu świadomości obywatelskiej młodzieży oraz jej partycypacji w życiu społecznym. W przeszłości opiekun Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, a obecnie członek Zespołu ds. Rzecznictwa Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM. Ekspert Team Europe Direct Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

prof. zw. dr hab. Robert Grzeszczak

Prawnik, profesor nauk społecznych, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2016 członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2017 Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, od 2021 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert Team Europe – sieci Komisji Europejskiej. Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym, jest autorem i współautorem książek monograficznych, podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, a także artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, dziekan na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, radca prawny. Rozprawa doktorska pt. „Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej” napisana pod kierunkiem dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB, została obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2016 r.). Od 2016 roku ekspert Team Europe Direct działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. W latach 2012 – 2014 asystent członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W latach 2017 – 2018 kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku. W latach 2017 – 2019 członek zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysłodawca, inicjator i wieloletni organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg".

dr Sylwia K. Mazur

Doktorka nauk prawnych. Badaczka w Centrum Badawczym nad Przyszłością Prawa na Universidade Católica Portuguesa oraz Adiunktka w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Autorka publikacji naukowych poświęconych unijnej polityce migracyjnej i azylowej oraz relacjom zewnętrznym UE. Redaktorka bloga „Obserwator Międzynarodowy” poświęconemu prawu międzynarodowemu, bezpieczeństwu oraz polityce. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (University of Michigan) oraz programu „Mistrzowie Dydaktyki” (Rijksuniversiteit Groningen). Członkini Team Europe Direct.

dr Marta Pachocka

Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i programów UE (Horizon 2020, LLP, Erasmus+, Creative Europe). Obecnie w SGH kieruje zespołem w ramach projektu AMENET - “The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age” (Erasmus+, Jean Monnet Networks, 2018-2021, lider: Universidad Autónoma de Madrid) i jest współkierownikiem projektu Welcoming Spaces - "Investing in 'Welcoming Spaces' in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants" (Horizon 2020, 2020-2024, lider: Utrecht University). W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” (Erasmus+). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; migracje międzynarodowe; polityka UE w zakresie migracji i azylu; migracje przymusowe; ekonomia międzynarodowa i organizacje międzynarodowe. Autor i współautor licznych rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych, referatów konferencyjnych. Ekspertka sieci Team Europe Direct działającej przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie na podstawie pracy Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego. W 2020 otrzymała nominację na stanowisko profesora KUL. Od 1 października 2008 r. jest zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej – zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); UE jako normatywny aktor międzynarodowy, soft power, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe w regionie Europy i Europy Wschodniej. Ekspertka Team Europe Direct działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Ambasador Jan Truszczyński

W latach 1982 – 1988 był specjalistą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastępcą szefa Przedstawicielstwa Polski przy Wspólnotach Europejskich (1989 – 1993), Przedstawicielem Polski przy UE (1996 – 2001), doradcą prezydenta ds. UE (2001). W latach 2001-2005 był głównym negocjatorem członkostwa Polski w UE oraz, kolejno, podsekretarzem stanu i sekretarzem stanu w MSZ. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej. Był kolejno zastępcą dyrektora generalnego w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura, a w latach 2010-2014 dyrektorem generalnym DG Edukacja i Kultura. Obecnie członek zespołu eksperckiego Team Europe Direct działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.