REGULAMIN

XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

„GWIEZDNY KRĄG”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1036).

Art. 2. 

 1. Organizatorem Olimpiady jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Parlament Europejski Biuro w Polsce oraz Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”.
 1. Partnerami Olimpiady są: Punkty Europe Direct w Polsce oraz sieć ekspertów Team Europe Direct w Polsce. 
 2. Partnerzy mogą przyznawać nagrody specjalne dla uczestników. 

Art. 3. Do udziału w organizowaniu Olimpiady zaproszeni są przedstawiciele instytucji naukowych oraz społecznych, którzy zajmują się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, naukami społecznymi i politycznymi, współczesnymi problemami społeczeństwa globalnego, kryzysów społecznych i ekonomicznych, przedstawicieli nauk prawniczych, znawców prawa Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej.

Art. 4. Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych.

Art. 5. 

 1. Organizatorzy Olimpiady powołują Komitet Organizacyjny, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem Olimpiady. Komitet Organizacyjny odpowiada także za obsługę finansową Olimpiady.
 2. Komitet Organizacyjny powołuję Radę Programową, w skład której wchodzą osoby posiadające uznaną wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw europejskich. Rada Programowa odpowiedzialna jest za przygotowanie testów od zawodów wszystkich stopni, a także jej członkowie wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego wchodzą w skład jury podczas rozgrywek finałowych.

Art. 6. W Olimpiadzie udział mogą wziąć szkoły, które do 14 marca 2024 roku prześlą formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1, na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl

Art. 7. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą osoby i instytucje które w sposób szczególny przyczyniły się do organizacji i przebiegu Olimpiady.

Art. 8. Zawody Olimpiady są trójstopniowe:

1) I stopień – szkolny;

2) II stopień – okręgowy;

3) III stopień – centralny.

Rozdział II

Przebieg Olimpiady

I stopień – szkolny

Art. 9. I stopień Olimpiady odbywa się w szkołach.

Art. 10. Nad prawidłowym przebiegiem I stopnia Olimpiady czuwa trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora placówki złożona z  nauczycieli, pedagoga, dyrekcji szkoły lub innych pracowników.

Art.11

 1. Szkoła po zakończeniu I stopnia Olimpiady przekazuje pełną dokumentację zawodów do Komitetu Organizacyjnego – pocztą e-mail.
 2. Dokumentację zawodów I stopnia Olimpiady prowadzi Komitet Organizacyjny. Dokumentacja każdej edycji Olimpiady przechowywana jest przez dwa lata.

Art. 12. Zawody I stopnia Olimpiady odbywają się w całym kraju tego samego dnia oraz o tej samej godzinie.

Art. 13. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. Uczestnikowi Olimpiady na każdym jej etapie przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów. Placówki oświatowe zobowiązane są do stworzenia równych warunków udziału dla zawodników niepełnosprawnych.

Art. 14. Szkolna komisja powołana przez dyrektora placówki zobowiązana jest poinformować zainteresowanych uczniów o miejscu, w którym odbywać się będzie I etap Olimpiady.

Art. 15. Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań zamkniętych. Pytania są przygotowywane przez Komitet Organizacyjny na podstawie listy zagadnień dołączonych do Regulaminu (Załącznik nr 2) i są wysyłane do szkolnych komisji najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem I etapu.

Art. 16. Na rozwiązanie testu zawodów I stopnia uczestnicy mają 30 minut.

Art. 17. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnik może maksymalnie uzyskać 50 punktów. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w ramach jednego pytania, uczestnikowi przysługuje jeden punkt. Za błędną odpowiedź lub jej brak uczestnik nie otrzymuje punktu. Oceny testów dokonuje szkolna komisja na podstawie przesłanego klucza odpowiedzi przez Komitet Organizacyjny.

Art. 18. Do zawodów II stopnia zakwalifikują się osoby, które uzyskają przynajmniej 27 punktów.

Art. 19. Po zakończeniu zawodów I stopnia komisja szkolna sporządza protokół, w którym w szczególności umieszcza informacje na temat ilości uczestników, uzyskanej liczbie punktów oraz listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do zawodów II stopnia. Szkolna komisja zobowiązana jest do przesłania protokołu z zawodów niezwłocznie drogą elektroniczną po jego sporządzeniu, na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl. Protokół przed wysłaniem zabezpiecza się hasłem ustalonym z Komitetem Organizacyjnym.

Art. 20. Komitet Organizacyjny, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia zawodów I stopnia, umieszcza na stronie internetowej Olimpiady wyniki zawodów I stopnia: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły.

II stopień – okręgowy

Art. 21. Zawody II stopnia przeprowadza Komitet Organizacyjny. II stopień Olimpiady odbywa się w regionalnych centrach egzaminacyjnych.

Art. 22. Komitet Organizacyjny prowadzi dokumentację zawodów II stopnia. Dokumentacja każdej edycji Olimpiady przechowywana jest przez dwa lata.

Art. 23. Uczestnicy otrzymają informację dotyczącą adresu miejsca, w którym odbywać się będzie II etap Olimpiady w ich regionie.

Art. 24. 

 1. Zawody II stopnia Olimpiady polegają na rozwiązaniu 50 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Zagadnienia udostępnione będą po przeprowadzeniu I etapu.
 2. W związku z sytuacja pandemiczną lub innymi okolicznościami niezależnymi od organizatora test może odbyć się na platformie online, forma będzie określona przed egzaminem.

Art. 25. Za prawidłowe rozwiązanie testu, uczestnik może uzyskać 50 punktów. Za pełną prawidłową odpowiedź (zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi) w ramach jednego pytania uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za udzielenie niepełnej odpowiedzi, błędnej odpowiedzi, lub nie udzielenie jej w ogóle uczestnik nie otrzymuje punktu. Test ułożony jest na podstawie zagadnień dołączonych do Regulaminu Olimpiady (Załącznik nr 2).

Art. 26. Na rozwiązanie testu uczestnik ma 60 minut.

Art. 27. Do zawodów III stopnia kwalifikuje się 50 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów  z zawodów II stopnia w skali kraju.

Art. 28. W przypadku, gdy na podstawie art. 27 prawo uczestnictwa w zawodach III stopnia uzyska więcej niż 50 uczniów, Komitet Organizacyjny podejmuję decyzję o zwiększeniu liczby osób uprawnionych do udziału w zawodach III stopnia.

Art. 29. Osoby, które zakwalifikują się do zawodów III stopnia otrzymują tytuł finalisty Olimpiady.

Art. 30. Po zakończeniu zawodów II stopnia Komitet Organizacyjny sporządza protokół, w którym w szczególności umieszcza informacje na temat ilości uczestników, uzyskanej liczbie punktów oraz listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do zawodów III stopnia.

Art. 31. Komitet Organizacyjny publikuje na stronie internetowej listę uczestników (imię i nazwisko oraz nazwę szkoły), którzy zakwalifikowali się do zawodów III stopnia w terminie 7 dni licząc od dnia zawodów II stopnia, lub od dnia przeprowadzenia dogrywki, jeżeli takowa się odbyła.

III stopień – centralny

Art. 32. Zawody III stopnia organizuje Komitet Organizacyjny.

Art. 33. Komitet Organizacyjny prowadzi dokumentację zawodów III stopnia.

Art. 34. Skład jury w liczbie 5 osób powołuje Komitet Organizacyjny.

Art. 35. Zawody III stopnia składają się z trzech części:

 1. część pierwsza – test za rozwiązanie, którego uczestnik może uzyskać maksymalnie 200 punktów;
 2. część druga – odpowiedź ustna.
 3. część trzecia – debata.

Część pierwsza – test

Art. 36. Część pierwsza składa się z testu, przygotowanego przez Komitet Organizacyjny i zaakceptowanych przez Przewodniczącego składu jury. Test ułożony jest na podstawie zagadnień dołączonych do Regulaminu Olimpiady (Załącznik nr 2). Test składa się z pytań otwartych, zamkniętych jedno i wielokrotnego wyboru, pytań problemowych oraz kazusu. Uczestnik, za prawidłowe rozwiązanie całego testu może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Art. 37. Uczestnik Olimpiady na rozwiązanie testu, o którym mowa w art. 36 ma 120 minut.

Art. 38. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnik może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Wartość punktowa poszczególnych pytań zostanie umieszczona na końcu każdego pytania testowego.

Art. 39. Zawodnicy rozwiązują test w miejscach do tego wyznaczonych wypełniając go piórem lub długopisem.

Art. 40. Do testu Komitet Organizacyjny dołączy instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania zadań.

Art. 41. Rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Jury może zdyskwalifikować uczestnika wskutek stwierdzenia udzielania odpowiedzi niesamodzielnie.

Art. 42. Na każdej stronie testu, obok rozwiązania podanego przez uczestnika Olimpiady, jury wpisuje wynik. Sumę punktów zdobytych przez uczestnika umieszcza na ostatniej i pierwszej stronie testu w wyznaczonych do tego celu miejscach. W tymże miejscu podpisy składa dwóch członków składu jurorskiego sprawdzających test.

Art. 43. 

 1. Do kolejnych części finału zakwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu, o którym mowa w art. 36. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 10 miejsce, jako dodatkowe kryterium rozstrzygające stosuje się wynik testu z zawodów II stopnia.
 2. Po zakończeniu części pierwszej, jury sporządza raport częściowy.
 3. Osoby, które zakwalifikują się do kolejnych części finału zgodnie z ust. 1, uzyskują tytuł laureata Olimpiady.

Część druga – odpowiedź ustna

Art. 44. Druga część zawodów III stopnia składa się z odpowiedzi ustnej na trzy pytania wylosowane w ramach jednego pakietu. Pakiet zawiera pytanie z zagadnień instytucjonalnych, pytanie z systemu prawa Unii Europejskiej i pytanie z polityk Unii Europejskiej.

Art. 45. Uczestnik po wylosowaniu pakietu pytań ma 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Wyboru kolejności odpowiedzi na wylosowane pytania dokonuje uczestnik Olimpiady.

Art. 46. Za pełną odpowiedź na każde z zadanych pytań uczestnik otrzymuje 50 punktów.

Art. 47. Uczestnicy odpowiadają pojedynczo przed całym składem jury.

Art. 48. Po zakończeniu części drugiej jury dokonuje zsumowania punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników Olimpiady, a Przewodniczący sporządza raport końcowy i protokół z posiedzenia jury.

Art. 49. Po sporządzeniu raportu końcowego przez Przewodniczącego, nie ma możliwości wnieść zastrzeżeń do przeprowadzonej konkurencji.

Część trzecia – debata

Art. 50. Część trzecia zawodów III stopnia składa się z debaty, w której biorą udział wszyscy uczestnicy.

Art. 51. Debata składa się z trzech części: pierwszej swobodnej wypowiedzi nieprzekraczającej 5 minut, drugiej odpowiedzi na pytania prowadzącego, trzeciej odpowiedzi na pytania publiczności.

Art. 52. Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 150 punktów.

Art. 53. Jury będzie oceniało zawodników zgodnie z kartą oceny.

Art. 54. Ogłoszenie wyników następuje w dniu następnym, podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród.

Rozdział III

Ochrona danych osobowych

Art. 55. Na etapie szkolnym administratorem danych osobowych jest każda szkoła, która zadeklaruje uczestnictwo w Olimpiadzie.

Art. 56. Szkoła jako administrator danych osobowych:

 1. Spełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane.
 2. Upoważnia do przetwarzania danych osobowych członków Szkolnej Komisji.
 3. Zbiera dane osobowe na kartach zgłoszenia uczniów do Olimpiady.
 4. Odpowiada za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami RODO.

Art. 57. Szkoła przekazuje wyniki I etapu (imię i nazwisko oraz nazwę szkoły) do Słupskiego Instytutu ds. Młodzieży, która na tym etapie jest administratorem danych osobowych oraz przechowuje je do czasu przekazania do Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Art. 58. Na etapie okręgowym i finałowym administratorem danych osobowych jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Art. 59. Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce jako administrator danych osobowych:

 1. Spełnia obowiązek informacyjny wobec uczniów, którzy przejdą do stopnia okręgowego i finałowego.
 2. Upoważni do przetwarzania danych osobowych Komisję organizującą zawody II stopnia w regionalnych centrach egzaminacyjnych.
 3. Odpowiada za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami RODO.

Art. 60. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli realizacja w interesie publicznym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, a po zakończeniu Olimpiady zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO realizacja obowiązku prawnego w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 61. Brak zgody uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego na upublicznianie wizerunku jest podstawą do niedopuszczenia uczestnika do Olimpiady.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

Art. 62. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie podczas trwania Olimpiady, w zakresie postanowień niesprzecznych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zmiany, których dokonuje Komitet Organizacyjny wymagają akceptacji Organizatora.

Art. 63. Na podstawie §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposoby przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad wydaje zaświadczenia, którego wzór dołączony jest do Regulaminu.

Art. 64. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzeń lub odwołania ich z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa czy panująca pandemia, bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.

Art. 65. Kontakt z Organizatorami:

e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl

www.gwiezdnykrag.pl

https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

tel. 797 274 316