Dla trzech pierwszych miejsc przewidzieliśmy nagrody specjalne: wyjazd turystyczny do wybranego przez uczestnika miejsca w Unii Europejskiej. Może to być zwrot kosztów wycieczki z biurem podróży lub zorganizowanej przez samego uczestnika, także z możliwością zabrania we wspólną podróż innej osoby. Organizatorzy przewidzieli następującą wartość tych nagród:

• I miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 10.000,00 złotych;

• II miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 7.000,00 złotych;

• III miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 5.000,00 złotych.


Nagroda specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”:

• 2.000,00 złotych dla najlepszej Uczestniczki lub Uczestnika z województwa pomorskiego.


Uniwersytet Zielonogórski:

W postępowaniu rekrutacyjnym laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, kandydaci uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prawo do skorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego oraz laureata konkursu ogólnopolskiego, przysługuje kandydatowi w okresie czterech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.

Podstawą skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień  jest oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.

SPRAWDŹ z jakich uprawnień możesz skorzystać w rekrutacji w latach: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028:

Więcej informacji: https://rekrutacja.uz.zgora.pl/zasady-rekrutacji/olimpiady


Uniwersytet w Białymstoku:

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

• administracja,
• bezpieczeństwo i prawo,
• kryminologia, prawo,
• prawo i podatki w biznesie