Regulamin

REGULAMIN

XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późń. zm.).

Art. 2. Organizatorem Olimpiady jest Miasto Słupsk, który działa na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). oraz §6 Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr LIV/704/06 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Słupska, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Partnerami Olimpiady jest Sieć Informacyjne Europe Diect w Polsce.

Art. 3. Do udziału w organizowaniu Olimpiady zaproszeni są przedstawiciele instytucji naukowych oraz społecznych, które zajmują się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, naukami społecznymi i politycznymi, współczesnymi problemami społeczeństwa globalnego, kryzysów społecznych i ekonomicznych, przedstawicieli nauk prawniczych, znawców prawa Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej.

Art. 4. Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Art. 5. Organizatorzy Olimpiady powołują Komitet Organizacyjny, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem Olimpiady. Komitet Organizacyjny odpowiada także za obsługę finansową Olimpiady.

Art. 6. W Olimpiadzie udział mogą wziąć uczniowie szkół wymienionych w art. 4, którzy zarejestrują się na Słupskiej Miejskiej Platformie E-learningowej w terminie przewidzianym w Harmonogramie Olimpiady (Załącznik nr 1).

Adres internetowy Słupskiej Miejskiej Platformy E-learningowej to: http://szkolenia.slupsk.eu

Art. 7. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą osoby i instytucje które w sposób szczególny przyczyniły się do organizacji i przebiegu Olimpiady.

Art. 8. Zawody Olimpiady są trójstopniowe:

1) I stopień – szkolny;

2) II stopień – okręgowy;

3) III stopień – centralny.

 

Rozdział II

Przebieg Olimpiady

 I stopień – szkolny

Art. 9. I stopień Olimpiady odbywa się z wykorzystaniem Słupskiej Miejskiej Platformy E-Learningowej.

Art. 10. Nad prawidłowym przebiegiem I stopnia Olimpiady czuwa Komitet Organizacyjny.

Art. 11. Dokumentację zawodów I stopnia Olimpiady prowadzi Komitet Organizacyjny, w skład której wchodzi:

 1. lista członków Komitetu Organizacyjnego;
 2. protokół z zawodów;
 3. pliki zawierające testy elektroniczne rozwiązane przez uczestników Olimpiady;
 4. pisma przychodzące i wychodzące;
 5. lista zgłoszonych uczestników Olimpiady.

Dokumentacja każdej edycji Olimpiady przechowywana jest przez dwa lata.

Art. 12. Zawody I stopnia Olimpiady odbywają się w całym kraju tego samego dnia oraz o tej samej godzinie.

Art. 13. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. Uczestnikowi Olimpiady na każdym jej etapie przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów. Placówki oświatowe zobowiązane są do stworzenia równych warunków udziału dla zawodników niepełnosprawnych.

Art. 14. Po zarejestrowaniu się uczestnicy Olimpiady otrzymują indywidualne loginy i hasła umożliwiające dostęp do elektronicznego testu dostępnego dopiero w dniu i godzinie określonej Harmonogramem Olimpiady (Załącznik nr 1).

Art. 15. Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań zamkniętych. Pytania są przygotowywane przez Komitet Organizacyjny na podstawie listy zagadnień dołączonych do Regulaminu (Załącznik nr 2).

Art. 16. Na rozwiązanie testu zawodów I stopnia uczestnicy mają 30 minut.

Art. 17. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnik może maksymalnie uzyskać 50 punktów. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w ramach jednego pytania, uczestnikowi przysługuje jeden punkt. Za błędną odpowiedź lub jej brak uczestnik nie otrzymuje punktu.

Art. 18. Do zawodów II stopnia zakwalifikują się osoby, które uzyskają przynajmniej 27 punktów.

Art. 19. Po zakończeniu zawodów I stopnia Komitet Organizacyjny sporządza protokół, w którym w szczególności umieszcza informacje na temat ilości uczestników, uzyskanej liczbie punktów oraz listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do zawodów II stopnia.

Art. 20. Komitet Organizacyjny, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia zawodów I stopnia, umieszcza na stronie internetowej Olimpiady wyniki zawodów I stopnia.

 

II stopień – okręgowy

Art. 21. Zawody II stopnia przeprowadza Komitet Organizacyjny. II stopień Olimpiady odbywa się za pomocą Słupskiej Miejskiej Platformy E-Learningowej.

Art. 22. Komitet Organizacyjny prowadzi dokumentację zawodów II stopnia, na którą składają się:

 1. lista członków Komitetu Organizacyjnego;
 2. protokół z zawodów;
 3. pliki zawierające testy elektroniczne rozwiązane przez uczestników Olimpiady;
 4. pisma przychodzące i wychodzące;
 5. lista uczestników Olimpiady.

Dokumentacja każdej edycji Olimpiady przechowywana jest przez dwa lata.

Art. 23. Uczestnicy zawodów II stopnia mogą otrzymać od Komitetu Organizacyjnego drogą elektroniczną nowe loginy i hasła dostępu do testu elektronicznego, który zostanie aktywowany zgodnie z Harmonogramem Olimpiady (Załącznik nr 1).

Art. 24. Zawody II stopnia Olimpiady polegają na rozwiązaniu 100 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Pytania są przygotowywane przez Komitet Organizacyjny na podstawie listy zagadnień dołączonych do Regulaminu (Załącznik nr 2).

Art. 25. Za prawidłowe rozwiązanie testu, uczestnik może uzyskać 100 punktów. Za pełną prawidłową odpowiedź (zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi) w ramach jednego pytania uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za udzielenie niepełnej odpowiedzi, błędnej odpowiedzi, lub nie udzielenie jej w ogóle uczestnik nie otrzymuje punktu.

Art. 26. Na rozwiązanie testu uczestnik ma 40 minut.

Art. 27. Do zawodów III stopnia kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów  z zawodów II stopnia.

Art. 28. W przypadku, gdy na podstawie art. 27 prawo uczestnictwa w zawodach III stopnia uzyska więcej niż 10 uczniów, Komitet Organizacyjny organizuje dogrywkę między uczestnikami, którzy zdobyli taką samą ilość punktów i ex aequo zajęli ostatnie miejsce na liście rankingowej osób zakwalifikowanych. Dogrywka przebiega na takich zasadach jak zawody II stopnia. Do finału dostają się uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów w dogrywce.

Art. 29. Komitet Organizacyjny przeprowadza dogrywkę nie później niż w terminie 14 dni od publikacji wyników zawodów II stopnia Olimpiady.

Art. 30. Po zakończeniu zawodów II stopnia Komitet Organizacyjny sporządza protokół, w którym w szczególności umieszcza informacje na temat ilości uczestników, uzyskanej liczbie punktów oraz listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do zawodów III stopnia.

Art. 31. Komitet Organizacyjny publikuje na stronie internetowej listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do zawodów III stopnia w terminie 7 dni licząc od dnia zawodów II stopnia, lub od dnia przeprowadzenia dogrywki, jeżeli takowa się odbyła.

 

III stopień – centralny

Art. 32. Zawody III stopnia organizuje Komitet Organizacyjny.

Art. 33. Komitet Organizacyjny prowadzi dokumentację zawodów III stopnia, na którą składa się:

 1. lista członków Komitetu Organizacyjnego;
 2. protokół z zawodów;
 3. pliki zawierające testy elektroniczne rozwiązane przez uczestników Olimpiady;
 4. pisma przychodzące i wychodzące;
 5. listę składu jury.

Art. 34. Skład jury w liczbie 5 osób powołuje Komitet Organizacyjny.

Art. 35. Zawody III stopnia składają się z dwóch części:

 1. część pierwsza – test złożony z 20 pytań otwartych;
 2. część druga – odpowiedź ustna.

Część pierwsza – test złożony z 20 pytań otwartych

Art. 36. Część pierwsza składa się z testu złożonego z 20 pytań otwartych, przygotowanych przez Komitet Organizacyjny i zaakceptowanych przez Przewodniczącego składu jury. Test ułożony jest na podstawie zagadnień dołączonych do Regulaminu Olimpiady (Załącznik nr 2).

Art. 37. Uczestnik Olimpiady na rozwiązanie testu, o którym mowa w art. 36 ma 60 minut.

Art. 38. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnik może uzyskać maksymalnie 150 punktów. Wartość punktowa poszczególnych pytań zostanie umieszczona na końcu każdego pytania testowego.

Art. 39. Zawodnicy rozwiązują test w miejscach do tego wyznaczonych wypełniając go piórem lub długopisem.

Art. 40. Do testu Komitet Organizacyjny dołączy instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania zadań.

Art. 41. Rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Jury może zdyskwalifikować uczestnika wskutek stwierdzenia udzielania odpowiedzi niesamodzielnie.

Art. 42. Na każdej stronie testu, obok rozwiązania podanego przez uczestnika Olimpiady, jury wpisuje wynik. Sumę punktów zdobytych przez uczestnika umieszcza na ostatniej i pierwszej stronie testu w wyznaczonych do tego celu miejscach. W tymże miejscu podpisy składa dwóch członków składu jurorskiego sprawdzających test.

Art. 43. Po zakończeniu części pierwszej, jury sporządza raport częściowy zgodnie z załącznikiem do Regulaminu (Załącznik nr 3).

 

Część druga – odpowiedź ustna

Art. 44. Trzecia część zawodów III stopnia składa się z odpowiedzi ustnej na cztery wylosowane pytania przed jury.

Art. 45. Uczestnik po wylosowaniu trzech pytań ma 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Wyboru kolejności odpowiedzi na wylosowane pytania dokonuje uczestnik Olimpiady.

Art. 46. Za pełną odpowiedź na każde z zadanych pytań uczestnik otrzymuje 25 punktów.

Art. 47. Uczestnicy odpowiadają pojedynczo przed całym składem jury.

Art. 48. Po zakończeniu części drugiej jury dokonuje zsumowania punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników Olimpiady, a Przewodniczący sporządza raport końcowy i protokół z posiedzenia jury.

Art. 49. Ogłoszenie wyników następuje w dniu następnym, podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

Art. 57. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie podczas trwania Olimpiady, w zakresie postanowień niesprzecznych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zmiany, których dokonuje Komitet Organizacyjny wymagają akceptacji Organizatora.

 

Art. 58. Na podstawie §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposoby przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad wydaje zaświadczenia, którego wzór dołączony jest do Regulaminu.

 

Art. 59. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest:

 

Słupski Instytut ds. Młodzieży

ul. Grodzka 3

76-200 Słupsk

E-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl

REGULAMIN

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3