Rada Programowa

Na podstawie art. 5 ust. 2 Regulaminu XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Komitet Organizacyjny powołał Radę Programową, w skład której wchodzą osoby posiadające uznaną wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw europejskich. Rada Programowa odpowiedzialna jest za przygotowanie testów od zawodów wszystkich stopni, a także jej członkowie wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego wchodzą w skład jury podczas rozgrywek finałowych.

Skład Rady Programowej:


Dr hab. Anna Doliwa – Klepacka, prof.. UwB

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji związanych z prawem Unii Europejskiej. W szczególności w zakresie prawa migracyjnego, ochrony praw człowieka oraz systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej.

Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, a także członkini zespołów badawczych realizowanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr Spasimir Domaradzki

Doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Wilbur Fellow (2008), Wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa. Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Zakres zainteresowań naukowych: integracja europejska ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia i jego wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, prawa człowieka, polityka zagraniczna Polski, stosunki transatlantyckie.


prof. zw. dr hab. Robert Grzeszczak

Prawnik, profesor nauk społecznych, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2016 członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2017 Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, od 2021 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne  Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert Team Europe – sieci Komisji Europejskiej. 

Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym, jest autorem i współautorem książek monograficznych, podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, a także artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.


dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, dziekan na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, radca prawny. Rozprawa doktorska pt. „Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej” napisana pod kierunkiem dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB, została obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2016 r.). Od 2016 roku ekspert Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. W latach 2012 – 2014 asystent członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W latach 2016 – 2021 pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

W latach 2017 – 2018 kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku. W latach 2017 – 2019 członek zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W latach 2019 – 2020 zastępca wójta gminy Kobylnica. 

Pomysłodawca, inicjator i wieloletni organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Głównymi obszarami zainteresowania w ramach prowadzonych badań jest: polityka młodzieżowa Unii Europejskiej; relacje między prawem krajowym, międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny Unii Europejskiej. 


dr hab. Renata Mieńkowska – Norkiene

Doktor nauk o polityce (2009), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2018), adiunkt, od 2018 roku członek zarządu Komitetu Naukowego „Democratization in Comparative Perspective” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w latach 2017-2019 koordynatorka instytutowa programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych UW, w latach 2010-2012 kierownik projektu badawczego: „Zmiana roli Prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w latach 2012-2013 kierownik dwóch projektów komercjalizacji badań naukowych w zakresie podnoszenia efektywności koordynacji polityki europejskiej dla młodych naukowców, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011-2014, w latach 2016-2019 członek zarządu Krajowej Izby Mediatorów Republiki Litewskiej, od 2015 r. członek Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, ekspert ds. Programu Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w latach 2009-2019 wygłaszała referaty, m. in. w Brukseli, Wilnie, Brisbane, Sarajewie, Ostrawie, Berlinie, Florencji odbyła staże, m. in. w Komisji Europejskiej w Brukseli, w EURAC w Bolzano, w Liechtenstein-Institut.

Zainteresowania badawcze: polityki Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, procesy integracyjne w przestrzeni ponadnarodowej, komunikowanie polityczne, polityka młodzieżowa UE, polityka równościowa UE, zarządzanie konfliktami w polityce.

Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny Wydawnictwa Stowarzyszenia Badań nad Polityką Europejską, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych; menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych i prac rozwojowych, m.in. MNiSW, NCBiR, H2020, Interreg Południowy Bałtyk, Jean Monnet Programme, EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu, Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, grantów wyszehradzkich; ekspert oceniający projekty w programach: Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Naukowy Serbii, RPO; recenzent w kilkunastu czasopismach naukowych; ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego; członek Team Europe Poland, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA; członek sieci badawczej PLATENSO; tutor akademicki; członek grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania badawcze: społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju technologii energetycznych, strategia rozwoju, lobbing, partycypacja obywatelska.


dr Marta Pachocka

Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i programów UE (Horizon 2020, LLP, Erasmus+, Creative Europe). Obecnie w SGH kieruje zespołem w ramach projektu AMENET – “The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age” (Erasmus+, Jean Monnet Networks, 2018-2021, lider: Universidad Autónoma de Madrid) i jest współkierownikiem projektu Welcoming Spaces – „Investing in 'Welcoming Spaces’ in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants” (Horizon 2020, 2020-2024, lider: Utrecht University).

W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” (Erasmus+). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; migracje międzynarodowe; polityka UE w zakresie migracji i azylu; migracje przymusowe; ekonomia międzynarodowa i organizacje międzynarodowe. Autor i współautor licznych rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych, referatów konferencyjnych.

Ekspertka sieci Team Europe działającej przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie na podstawie pracy Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego. W 2020 otrzymała nominację na stanowisko profesora KUL. Od 1 października 2008 r. jest zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej –  zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); UE jako normatywny aktor międzynarodowy, soft power, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe w regionie Europy i Europy Wschodniej.

Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Radosław Potorski, prof. UMK

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Specjalista od spraw europejskich, w szczególności w zakresie mechanizmów wielopoziomowego systemu sprawowania rządów.

Autor oraz współautor ponad 50 publikacji naukowych poświęconych tematyce m.in. Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, Analiza krytyczna mechanizmów konsultacji on-line Komisji Europejskiej oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej a propozycje na rzecz zwiększenia partycypacji publicznej w Polsce, a także Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ekspert Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


Ambasador Jan Truszczyński

W latach 1982 – 1988 był specjalistą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastępcą szefa Przedstawicielstwa Polski przy Wspólnotach Europejskich (1989 – 1993), Przedstawicielem Polski przy UE (1996 – 2001), doradcą prezydenta ds. UE (2001). W latach 2001-2005 był głównym negocjatorem członkostwa Polski w UE oraz, kolejno, podsekretarzem stanu i sekretarzem stanu w MSZ. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej. Był kolejno zastępcą dyrektora generalnego w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura, a w latach 2010-2014 dyrektorem generalnym DG Edukacja i Kultura.

Obecnie członek zespołu eksperckiego Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.