Rada Programowa

Na podstawie art. 5 ust. 2 Regulaminu XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Komitet Organizacyjny powołał Radę Programową, w skład której wchodzą osoby posiadające uznaną wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw europejskich. Rada Programowa odpowiedzialna jest za przygotowanie testów od zawodów wszystkich stopni, a także jej członkowie wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego wchodzą w skład jury podczas rozgrywek finałowych.

Skład Rady Programowej:

dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, prof. US

Ewelina Cała-Wacinkiewicz (ORCID ID: 0000-0002-5439-4653) dr. hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik studiów podyplomowych – Zamówienia Publiczne. Przewodnicząca Komisji ds. Statutowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyrektor Centrum Analiz Strategicznych. Radca prawny.

Autorka i redaktorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka, tj. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, CH Beck, Warszawa 2007 ; Fragmentacja prawa międzynarodowego CH Beck, Warszawa 2018.

Arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie, działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, wpis na listę B stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców (powołanie SK.8420.13.2014) w latach 2014-2018.

Członek Zarządu (Skarbnik) Grupy Polskiej International Law Association. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Członek działającego przy Komisji Europejskiej Team Europe (na podstawie Letter of Understanding on Team Europe Membership). Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek programu analityczno-badawczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziedzinie prawa i polityki migracyjnej „MIGRA-TEAM”.


Dr hab. Anna Doliwa – Klepacka, prof.. UwB

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji związanych z prawem Unii Europejskiej. W szczególności w zakresie prawa migracyjnego, ochrony praw człowieka oraz systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej.

Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, a także członkini zespołów badawczych realizowanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr Spasimir Domaradzki

Doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Wilbur Fellow (2008), Wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa. Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Zakres zainteresowań naukowych: integracja europejska ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia i jego wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, prawa człowieka, polityka zagraniczna Polski, stosunki transatlantyckie.


prof. zw. dr hab. Robert Grzeszczak

Prawnik, profesor nauk społecznych, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2016 członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2017 Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, od 2021 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne  Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert Team Europe – sieci Komisji Europejskiej. 

Prof. Grzeszczak specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym, jest autorem i współautorem książek monograficznych, podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, a także artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.


dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, od 2021 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Rozprawa doktorska pt. „Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej” napisana pod kierunkiem dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB, została obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2016 r.). Od 2016 roku ekspert Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce. W latach 2012 – 2014 asystent członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W latach 2016 – 2021 pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

W latach 2017 – 2018 kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku. W latach 2017 – 2019 członek zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W latach 2019 – 2020 zastępca wójta gminy Kobylnica. 

Pomysłodawca, inicjator i wieloletni organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Głównymi obszarami zainteresowania w ramach prowadzonych badań jest: polityka młodzieżowa Unii Europejskiej; relacje między prawem krajowym, międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny Unii Europejskiej. 


dr hab. Renata Mieńkowska – Norkiene

Doktor nauk o polityce (2009), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2018), adiunkt, od 2018 roku członek zarządu Komitetu Naukowego „Democratization in Comparative Perspective” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w latach 2017-2019 koordynatorka instytutowa programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych UW, w latach 2010-2012 kierownik projektu badawczego: „Zmiana roli Prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w latach 2012-2013 kierownik dwóch projektów komercjalizacji badań naukowych w zakresie podnoszenia efektywności koordynacji polityki europejskiej dla młodych naukowców, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011-2014, w latach 2016-2019 członek zarządu Krajowej Izby Mediatorów Republiki Litewskiej, od 2015 r. członek Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, ekspert ds. Programu Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w latach 2009-2019 wygłaszała referaty, m. in. w Brukseli, Wilnie, Brisbane, Sarajewie, Ostrawie, Berlinie, Florencji odbyła staże, m. in. w Komisji Europejskiej w Brukseli, w EURAC w Bolzano, w Liechtenstein-Institut.

Zainteresowania badawcze: polityki Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, procesy integracyjne w przestrzeni ponadnarodowej, komunikowanie polityczne, polityka młodzieżowa UE, polityka równościowa UE, zarządzanie konfliktami w polityce.

Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny Wydawnictwa Stowarzyszenia Badań nad Polityką Europejską, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych; menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych i prac rozwojowych, m.in. MNiSW, NCBiR, H2020, Interreg Południowy Bałtyk, Jean Monnet Programme, EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu, Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, grantów wyszehradzkich; ekspert oceniający projekty w programach: Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Naukowy Serbii, RPO; recenzent w kilkunastu czasopismach naukowych; ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego; członek Team Europe Poland, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA; członek sieci badawczej PLATENSO; tutor akademicki; członek grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania badawcze: społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju technologii energetycznych, strategia rozwoju, lobbing, partycypacja obywatelska.


dr Marta Pachocka

Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i programów UE (Horizon 2020, LLP, Erasmus+, Creative Europe). Obecnie w SGH kieruje zespołem w ramach projektu AMENET – “The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age” (Erasmus+, Jean Monnet Networks, 2018-2021, lider: Universidad Autónoma de Madrid) i jest współkierownikiem projektu Welcoming Spaces – „Investing in 'Welcoming Spaces’ in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants” (Horizon 2020, 2020-2024, lider: Utrecht University).

W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” (Erasmus+). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; migracje międzynarodowe; polityka UE w zakresie migracji i azylu; migracje przymusowe; ekonomia międzynarodowa i organizacje międzynarodowe. Autor i współautor licznych rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych, referatów konferencyjnych.

Ekspertka sieci Team Europe działającej przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie na podstawie pracy Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego. W 2020 otrzymała nominację na stanowisko profesora KUL. Od 1 października 2008 r. jest zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej –  zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); UE jako normatywny aktor międzynarodowy, soft power, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe w regionie Europy i Europy Wschodniej.

Ekspertka Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


dr hab. Radosław Potorski, prof. UMK

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Specjalista od spraw europejskich, w szczególności w zakresie mechanizmów wielopoziomowego systemu sprawowania rządów.

Autor oraz współautor ponad 50 publikacji naukowych poświęconych tematyce m.in. Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, Analiza krytyczna mechanizmów konsultacji on-line Komisji Europejskiej oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej a propozycje na rzecz zwiększenia partycypacji publicznej w Polsce, a także Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ekspert Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.


Ambasador Jan Truszczyński

W latach 1982 – 1988 był specjalistą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastępcą szefa Przedstawicielstwa Polski przy Wspólnotach Europejskich (1989 – 1993), Przedstawicielem Polski przy UE (1996 – 2001), doradcą prezydenta ds. UE (2001). W latach 2001-2005 był głównym negocjatorem członkostwa Polski w UE oraz, kolejno, podsekretarzem stanu i sekretarzem stanu w MSZ. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej. Był kolejno zastępcą dyrektora generalnego w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura, a w latach 2010-2014 dyrektorem generalnym DG Edukacja i Kultura.

Obecnie członek zespołu eksperckiego Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.